• Nasze rekomendacje
 •  
  CO WARTO PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

  Dziś polecamy:
  AS... - pół mnie a pół sobie


  Motto dnia:
  "Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność" - powiedzenie Konfucjusza


  UWAGA!
  JEŻELI JESTEŚ ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM I MASZ PROBLEM Z LOGOWANIEM, NAPISZ NAM O TYM W MAILU.
  [email protected]
  PODAJĄC W TYTULE "PROBLEM Z LOGOWANIEM"  Sugeruję używanie przycisku Aktywne tematy Pozwala widzieć wszystkie nowości
   

REGULAMIN - PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ

Zanim wejdziesz na ósme piętro - pokój dla Gości
Na tym forum można pisać bez konieczności logowania
ODPOWIEDZ
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
Gloinnen
Admin
Posty: 12274
Rejestracja: 29 paź 2011, 00:58

REGULAMIN - PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ

#1 Post autor: Gloinnen » 05 maja 2018, 21:57

Ósme piętro
Przyjazny portal literacki

REGULAMIN FORUM

Definicje:

Portal - strona http://www.osme-pietro.pl
Forum - skrótowa nazwa Przyjaznego Portalu Literackiego "Ósme piętro"
Administracja - właściciele zarządzający Portalem
Administrator - członek Administracji
Moderacja - grupa Użytkowników powołana do czuwania nad prawidłowym działniem Forum
Moderator - członek Moderacji
Zespół - Grupa Użytkowników zarządzających Forum składająca się z Administratorów i Moderatorów
Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu "Ósme piętro"
Regulamin - zbiór zasad określających funkcjonowanie Portalu i zarejestrowanych na nim Użytkowników (podstawowe prawo wewnętrzne Portalu)
Rejestracja - założenie konta na PPL "Ósme piętro"
Konto - przestrzeń przydzielona Użytkownikowi na Portalu po dokonaniu rejestracji.
Nick - Unikalna nazwa Użytkownika, przypisana tylko jemu
Autor - osoba posiadająca prawa własności intelektualnej do publikowanych utworów, tudzież zamieszczająca posty na Forum (Autor postu)
Utwór - każdy wpis posiadający znamiona utworu literackiego, bądź audiowizualnego, niezależnie od stosunku do tego określenia jego Autora
Post - każdy wpis na Forum, niebędący utworem literackim lub audiowizualnym
Spam - każdy wpis nieodnoszący się do tematu dyskusji
Prywatna wiadomość - w skrócie PW. Poczta wewnętrzna przeznaczona do komunikacji miedzy Użytkownikami. Wgląd w nią jest możliwy wyłącznie nadawcy i adresatowi przesyłki
Upomnienie - wpis dokonany przez Administratora lub Moderatora, skierowany bezpośrednio do Użytkownika, będący reakcją na jego niewłaściwe zachowanie. W upomnieniu obowiązuje kolor czerwony
Ostrzeżenie - j/w, z obowiązkiem wpisu do "kartoteki" Użytkownika
Ban - zablokowanie konta Użytkownika
Usunięcie konta - całkowita likwidacja konta Użytkownika

I. Zasady ogólne.

1. Przyjazny Portal Literacki „Ósme Piętro”, zwany dalej „Forum”, został założony w celu stworzenia Autorom przestrzeni do publikacji ich twórczości oraz dyskusji na jej temat.
2. Nad forum opiekę sprawują Administratorzy oraz Moderatorzy.
3. Rejestracja na Forum jest jednoznaczna z akceptacją przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i jest bezpłatna, podobnie jak korzystanie ze wszystkich dostępnych na nim działów.
4. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik zostaje przypisany do grupy "Nowo zarejestrowani użytkownicy" na okres trzech miesięcy. Jest to okres próbny, w czasie którego Użytkownik będzie podlegał szczególnym zasadom opisanym w następnym punkcie.
5. Członek grupy "Nowo zarejestrowani użytkownicy" posiada wszystkie uprawnienia Użytkownika, poza możliwością samodzielnej edycji swoich postów. Jego konto może zostać usunięte w przypadku dwukrotnego naruszenia niniejszego Regulaminu, bez konieczności gradacji sankcji. Za pierwsze naruszenie uważane będzie wykroczenie ukarane upomnieniem.
6. Każdy Użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto. Wszelkie multikonta będą w trybie natychmiastowym usuwane przez Administratora. Wyjątek stanowią dodatkowe konta założone przez Administrację, bądź za jej zgodą w ściśle określonych celach.
7. Zabrania się udostępniania swojego konta osobom trzecim, nawet, jeśli są Użytkownikami Ósmego piętra.
8. Zmiany nicka może dokonać, w uzasadnionych przypadkach, jedynie Administrator, na wniosek użytkownika.
9. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany formy działania Forum w dowolnym czasie i zakresie, łącznie z prawem do zakończenia działania Forum.
10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Użytkowników utworów literackich oraz wszelkich wypowiedzi zamieszczanych na Forum.
11. Dane o Użytkowniku (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu itp.) zbierane podczas rejestracji, tudzież przy innych okazjach,wykorzystane będą wyłącznie w celach, do jakich zostały podane i nigdy nie będą udostępniane podmiotom trzecim. W tym przypadku ma zastosowanie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
12. Konto Użytkownika, który przez okres 120 dni od rejestracji nie napisze żadnego postu, zostanie usunięte.
13. Każdy Użytkownik ma prawo wystąpić do Administratora z żądaniem usunięcia założonego przez siebie konta. W takich przypadkach stosujemy siedmiodniowy okres kwarantanny w celu uniknięcia decyzji podyktowanych emocjami.
14. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich opublikowanych przez jego właściciela utworów oraz komentarzy, z wyjątkiem usunięcia dyscyplinarnego. W takim przypadku decyzja zostanie podjęta indywidualnie w zgodzie z punktami II - 3 i II - 4 i II -5.
15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte na jego własną prośbę, ma prawo do jednej ponownej rejestracji. W przypadku kolejnego skasowania konta na żądanie tego użytkownika, Administracja może nie wyrazić zgody na zakładanie przez niego następnych kont.
16. Utwory, usunięte z Forum na żądanie Autora, zostaną (wraz ze wszystkimi komentarzami) przeniesione do archiwum, dostępnego wyłącznie członkom Zespołu zarządzającego, na okres jednego roku. Mogą one być udostępniane, publikowane ponownie, bądź użyte w innych celach wyłącznie w zgodzie z "Ustawą o prawach autorskich" (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631), oraz innymi - adekwatnymi - przepisami prawa polskiego. O ewentualnym udostępnieniu, bądź jego odmowie, każdorazowo decydować będzie Administracja.

II. Zasady publikowania utworów i zamieszczania komentarzy na Forum.

1. Każdy Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego opublikowania na łamach Forum swoich utworów, wypowiedzi, komentarzy oraz opinii. Administracja przyjmuje, że użytkownik publikujący utwór posiada do niego prawa autorskie oraz, że znane mu są przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej.
2. Użytkownik może zamieścić na Forum jedynie po dwa utwory literackie i po dwa wizualne dziennie. Limitowi nie podlegają tematy zamieszczone w działach przeznaczonych do dyskusji pozaliterackich, gier, zabaw, ogłoszeń itp., pod warunkiem, że nie spełniają kryteriów utworu literackiego, bądź audiowizualnego. W przypadku przekroczenia limitu, nadprogramowe teksty będą ulegały tymczasowemu zawieszeniu do czasu, gdy przestaną ten limit przekraczać. W przypadku utworów nieprzystających do w/w kryteriów, każdorazowo decyzję o zaliczeniu, bądź niezaliczeniu ich do kategorii limitowanej, podejmie Moderator.
3. Użytkownik, dokonując publikacji swojego utworu na Forum, udziela tym samym Forum niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie przekazanych tekstów na Portalu Literackim "Ósme piętro", oraz wykorzystanie ich w całości lub we fragmentach przez Portal do celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów "Ustawy o prawach autorskich" (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
4. Kopiowanie i rozpowszechnianie, oraz utrwalanie na innych nośnikach utworów opublikowanych na Forum, bez zgody ich Autorów i Administracji, jest niezgodne z w/w "Ustawą o prawach autorskich" i stanowi przestępstwo. Wykrycie takich praktyk będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika.
5. Komentarze i opinie nie są objęte prawami autorskimi i stają się własnością Forum od momentu ich wpisania.
6. Wykrycie plagiatu będzie skutkowało dożywotnim wykluczeniem publikującego z grona Użytkowników Forum, niezależnie od konsekwencji prawnych, przewidzianych przez właściwy kodeks.
7. Użytkownik ma prawo do edycji opublikowanych przez siebie utworów, celem ewentualnego naniesienia poprawek i zmian, z zachowaniem postanowień punktu I-5 niniejszego regulaminu.
8. Usunięcie opublikowanych tekstów jest możliwe na wniosek Użytkownika w porozumieniu z Administracją. Administracja nie ma obowiązku usuwania utworów na żądanie ich Autora.
9. Użytkownicy mają możliwość usuwania swoich postów w czasie nie dłuższym niż 5 minut od opublikowania na Forum, bez podania przyczyn, pod warunkiem, że w tym czasie nie pojawił się żaden komentarz do nich.
10. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia z Forum utworów, po uprzednim uzasadnieniu swojej decyzji.
11. Zabronione jest zamieszczanie wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich. Na Forum nie będą również tolerowane bezpośrednie ataki personalne w stosunku do innych Użytkowników, wynikające z różnego rodzaju prywatnych konfliktów.
12. Administracja podkreśla prawo do wolności słowa oraz swobody wypowiedzi na Forum, i deklaruje ze swojej strony pełną tolerancję światopoglądową, przypominając jednocześnie o konieczności przestrzegania netykiety i zasad dobrego obyczaju w dyskusjach między Użytkownikami.
13. Zabronione jest zamieszczanie bez zgody Administracji jakichkolwiek materiałów reklamowych i komercyjnych, a także linków do innych witryn zajmujących się promocją twórczości amatorskiej. Wyjątek stanowią linki zamieszczone w profilu użytkownika w rubryce "strona www" i bezpośrednie odnośniki do tekstów autorstwa odnoszącego.
14. Posty, bądź ich fragmenty, sprzeczne z regulaminem zostaną usunięte z Forum, poza przypadkami, gdy będą stanowić podstawę do udzielenia kary dyscyplinarnej.
15. W działach nieobejmujących twórczości literackiej możliwe jest publikowanie postów bez konieczności logowania.
16. Do komunikacji pomiędzy Użytkownikami przewidziane są "wiadomości prywatne". To część skryptu dostępna wyłącznie Użytkownikom indywidualnie z nich korzystających. Administracja ma jednak możliwość zablokowania dostępu do PW i zastrzega sobie możliwość jej użycia w uzasadnionych przypadkach.
17. Zabronione jest działanie użytkowników na szkodę Forum.
18. Używanie w postach koloru czerwonego jest zarezerwowane do wpisywania uwag przez Administratorów i Moderatorów. W przypadku bezprawnego użycia tego koloru przez któregokolwiek z Użytkowników, Administrator lub Moderator może zmienić kolor wpisu na neutralny.

III. Sztuka wizualna.

1. Na Portalu zostało utworzone forum z przeznaczeniem na zamieszczanie prac związanych ze wszelkiego rodzaju sztuką wizualną - grafiką, malarstwem, rysunkiem, fotografią artystyczną i sztuką użytkową.
2. Dział SZTUKA WIZUALNA objęty jest limitem publikacyjnym ograniczonym do 2 prac tygodniowo. Limit obejmuje wszystkie udostępnione użytkownikom subfora.
3. Maksymalny dopuszczalny rozmiar zamieszczanych obrazów wynosi 800x600 pikseli. Prace większe niż dopuszcza to regulamin, będą usuwane przez Moderację lub Administrację.
4. Zabronione jest wklejanie obrazów wulgarnych, obscenicznych, bądź zawierających i propagujących treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Wszelkie tego rodzaju publikacje będą natychmiast usuwane z Forum przez Moderację lub Administratora, a wobec ich Autorów wyciągnięte odpowiednie sankcje przewidziane w regulaminie Portalu.
5. Powyższy punkt dotyczy również zamieszczania reklam i materiałów komercyjnych.

IV. Sankcje.

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewidziane są następujące sankcje:
a) Upomnienie na forum publicznym przez Administratora lub Moderatora;
b) Ostateczne upomnienie na PW;
c) Przyznanie ostrzeżenia;
d) Przeniesienie do grupy "Sanatorium"
e) Ban czasowy.
f) Ban stały.
g) Usunięcie konta użytkownika.
2. Po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia, Użytkownik automatycznie przenoszony jest do grupy "Sanatorium" na okres 1 miesiąca. W tym okresie nie wolno mu zakładać nowych tematów, a jego posty muszą być akceptowane przez Moderatora. Moderator ma prawo zaakceptować, bądź odrzucić post bez podania przyczyn.
3. Administracja i Moderacja przestrzegają zasady nienakładania na użytkowników banów dożywotnich, poza przypadkami wielokrotnej recydywy lub rażącego naruszania obowiązującego prawa. Każdemu pozostawiona zostanie możliwość obrony i szansa na poprawę.
4. Punkt 3. nie dotyczy botów, spamerów, trolli i reklamiarzy.
5. Administratorzy i Moderatorzy zobowiązują się do uzasadniania wszelkich sankcji i kar nakładanych na użytkowników.
6. Użytkownik powracający z drugiego (i kolejnych) bana dyscyplinarnego, zostanie przydzielony do grupy "Nowo zarejestrowani użytkownicy" na okres trzech miesięcy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administracją i Moderatorami za pomocą poczty e-mail bądź wiadomości prywatnych.
3. Użytkownik w sporze z Administracją nie może powoływać się na nieznajomość treści Regulaminu Forum.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu, w zależności od bieżących potrzeb Forum.
5. W przypadkach nieobjętych postanowieniami Regulaminu obowiązuje zasada: „Administrator ma zawsze rację”
6. Jeżeli Administrator nie ma racji – patrz punkt 5. :)
Niechaj inny wiatr dzisiaj twe włosy rozwiewa
Niechaj na niebo inne twoje oczy patrzą
Niechaj inne twym stopom cień rzucają drzewa
Niechaj noc mnie pogodzi z jawą i rozpaczą

/B. Zadura
_________________
E-mail:
[email protected]

ODPOWIEDZ

Wróć do „POKÓJ GOŚCINNY”